Årskonference 2017: Borgeren i centrum

Inviterer til årskonference 2017

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 9:00-16:00

 Professionshøjskolen Metropol

Sigurdsgade 26, 2200 København N

Auditorium D51

Borgeren i centrum – et nyt paradigme i velfærdsarbejde?

Borgeren i centrum har i længere tid været et plus-ord i den offentlige sektor. At sætte borgeren i centrum har været omdrejningspunkt for en række forskellige bevægelser: Forsøg på at komme væk fra en klientliggørelse af borgeren, hvor borgeren blev et passivt objekt i forhold til forandringer i eget liv, og forsøg på at effektivisere den offentlige service ved at gøre borgerens behov til omdrejningspunkt for indsatser fremfor systemets bureaukratiske krav.

På årskonferencen sætter vi fokus på de professionelle, der arbejder med borgerne, og vi vil diskutere en række problemstillinger:

  • At sætte borgeren i centrum har betydet en omorganisering af arbejdet. Hvordan har det konkret forandret de professionelles arbejdsliv? Og hvad betyder det for deres faglighed?
  • Organisering af arbejdet med borgeren som omdrejningspunkt medfører ofte samarbejde mellem professionelle på tværs af fagligheder, afdelinger, institutioner og sektorer. Hvilke problemstillinger giver det i forhold til tværfagligt samarbejde og koordination?
  • Hvordan bliver borgeren og borgerens behov forstået ud fra forskellige fagligheder og institutionelle tilhørsforhold? Og hvad betyder de forskellige forståelser af ’borgeren’ for samarbejdet?

Velkommen til konference!

CSAs årskonferencer har til formål at bringe forskere, praktikere, studerende, fagprofessionelle, ledere, politikere og tillidsvalgte sammen omkring centrale og aktuelle problemstillinger inden for arbejdslivet. Traditionen med årskonferencer har været en succes i mange år og er for alle interesserede. Årskonferencerne afholdes rundt omkring på de danske universiteter og større uddannelsesinstitutioner. Formen varierer henover dagen med f.eks. oplæg, poster sessions, debatter og workshops.

Program

09:00 09:30 Ankomst og indregistreringMød de andre deltagere over morgenbrød og kaffe
09:30 10:00 Velkomst Præsentation af årets tema samt værtssted
10:00 10:45 Keynote 1: “Kærlig borgerledelse – ledelse af potentiale, ansvar og levet liv”Justine Grønbæk Pors, Ph.D. og adjunkt på CBS
10:45 11:00 Introduktion til årets postersCSA præsenterer temaerne for årets posters fra speciale- og PhD studerende indenfor arbejdsliv og arbejdsmiljø
11:00 12:00 Kaffepause og postermarked Ved speciale- og ph.d.-studerende i arbejdsliv
12:00 12:45 Keynote 2: ”Hvis patienten er alt – hvad så med de professionelle?”Sine Lehn Christiansen, Ph.D. og lektor på RUC
12:45 13:30 Frokost
13:30 14:45 Workshops med fire parallelle temaerI år byder vi på fire spændende workshops, som alle omhandler perspektiver på borgerinddragelse, og hvordan man rent praktisk sætter borgeren i centrum

(beskrivelse af de fire workshops kommer snart)

14:45 15:00 Kaffepause
15:00 15:45 Keynote 3: ”Borgernær ledelse”Kristian Gylling Olesen, Ph.D. og adjunkt på Metropol
15:45 16:00 Afslutning og på gensyn næste år

Kl. 16-17 er der café, for de som vil snakke videre eller bare trænger til en kold øl. Fra kl. 17.00 er der generalforsamling i CSA.

Keynotes

Keynote 1: Kærlig borgerledelse – ledelse af potentiale, ansvar og levet liv

Justine Grønbæk Pors, Ph.D. og adjunkt, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Mange kommunale politikker og initiativer handler i dag om at gentænke relationen mellem det offentlige og borgere på måder, der sætter borgernes evner og muligheder til at bidrage mere i centrum. Med ideer om samskabelse, kommune 3.0 og kærlig kommune er vi vidne til en række temmelig radikale eksperimenter med velfærdssamfundet, som vi kender det. Hvordan udfordrer dette velfærdsledelse og professionelt arbejde med borgere? Hvad sættes på spil? Og hvilke af velfærdsstatens kerneidealer risikerer vi at miste?

Justine Grønbæk Pors beskæftiger sig med styringen af den offentlige sektor fra et sociologisk perspektiv. Hun har sammen med Niels Åkerstrøm Andersen udgivet bogen ”Velfærdsledelse – mellem styring og potentialisering”, som sætter fokus på kompleksiteten i offentlig ledelse, hvor styring sameksisterer med innovation, udvikling og potentialisering.

Keynote 2: Hvis patienten er alt – hvad så med de professionelle?

Sine Lehn-Christiansen, Ph.D. og lektor, Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

Patientinddragelse, tværprofessionelt samarbejde og idealet om ”Patienten i centrum” gennemsyrer sundhedspolitikken anno 2017. Kvaliteten af de sundhedsprofessionelles arbejde måles som følge heraf på, om patienterne er tilfredse med den måde, de er blevet inddraget i deres forløb, ligesom der tales om værdibaseret ledelse som et nyt styringsparadigme, der vil involvere langt flere målinger af den patientoplevede kvalitet. Det er svært at være uenig i, at arbejdet i sundhedsvæsenet skal have værdi for patienterne, og at man som professionel skal have blik for mennesket ’bag’ diagnosen såvel som for sammenhængen i de enkelte forløb. Et relevant – og relativt uudforsket – spørgsmål er imidlertid, hvad inddragelsesambitionerne gør ved de professionelle, ved arbejdet og arbejdsmiljøet?

Sine Lehn-Christiansen udgav i 2016 bøgerne ”Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis” og antologien ”Ulighed i sundhed – nye humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver”. Hun vil i sit oplæg rette fokus på  patientinddragelse som politisk og organisatorisk styringsambition og diskutere, hvilke konsekvenser tidens overvældende fokus på patientinddragelse har for de professionelle og for det sundhedsprofessionelle arbejde.

Keynote 3: Borgernær ledelse

Kristian Gylling Olesen, Ph.D. og adjunkt, Institut for Ledelse og Forvalting, Professionshøjskolen Metropol.

Ledelse af medarbejdere under dilemmafyldte og paradoksale styringsvilkår er centralt i offentlige organisationer. Idealet er her den faciliterende leder, der uddelegerer, viser tillid samt anerkender og fremmer medarbejderens bidrag.

Ledelse af de processer ude i velfærdsorganisationer, der skal sikre den faglige kvalitet og værdi for borgeren, har imidlertid fået mindre opmærksomhed – politisk såvel som forsknings- og uddannelsesmæssigt. Når den værdi, der skal skabes for borgeren, kommer i centrum for ledelse, sker der også noget med den faglige ledelse – men hvilke idealer opstår for faglig ledelse i et borgerperspektiv?

Kristian Gylling Olesen vil præsentere resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Bedre Børneliv – faglig ledelse, evaluering og kvalitet i dagtilbud” og sætte resultaterne ind i et bredere borgernært ledelsesperspektiv. Det sker med udgangspunkt i antologien “Borgernær ledelse”, hvor Kristian Gylling Olesen er medredaktør sammen med Anja Svejgaard Pors fra Metropol, og inkluderer bidrag fra CBS, DPU, UCC og Metropol inden for dagtilbud, skole, beskæftigelse, sundhed og ældrepleje.

Workshops

Workshop nr. 1: Familien i centrum

Flere kommuner i Danmark er i gang med forsøg, der sætter såkaldte udsatte familier med komplekse problemstillinger i centrum for en helhedsorienteret og tværfaglig indsats. I Gentofte kommune er man i gang med et pilotprojekt, der stiller fagpersoner fra eksempelvis Børn/familieafdelingen, jobcentret, fritidsafdelingen og frivilligcentret til rådighed for familierne, hvor de så vidt muligt gives styrepinden og muligheden for selv at prioritere, hvilke problemer der skal løses først og i vid udstrækning, hvordan de skal løses.

På workshoppen fortæller fagpersoner og tovholder fra Gentofte kommune om forarbejdet, hvor de via samskabelse med familier og fagpersoner udviklede pilotprojektet og principperne bag, ligesom deltagere vil få indsigt i nogle af de dilemmaer og udfordringer, der opstår undervejs i en tilgang, der stadig er ved at finde sin form.

Ansvarlige: Lea Drews, udviklingskonsulent i Gentofte Kommune

Workshop nr. 2: Brugerinddragelse og de professionelle – nye roller, dilemmaer og muligheder

Brugerinddragelse er blevet et centralt begreb i store dele af social og sundhedssektoren, og bliver i stigende grad et politisk krav og en afgørende styringsparameter. I denne workshop vil vi diskutere, hvordan brugerinddragelse udfordrer og forandrer ideer om hvad det er at være professionel, og potentielt forandrer relationer mellem borger og professionel. Vi ser på de former for brugerinddragelse, der lægger op til at brugerne i stigende grad tager ansvar for og mestrer egen sygdom ofte gennem forskellige former for selvmonitorering og –behandling. Vi lægger op til en diskussion af, hvordan og hvorvidt brugerinvolvering muliggør nye og mere ligeværdige relationer, hvordan det skaber dilemmaer i de professionelles arbejde og hvordan det fordrer at de professionelle påtager sig nye roller.  Udgangspunktet er et pilotprojekt om brugerinddragelse i forhold til borgere med KOL og med psykiatriske lidelser gennemført i et samarbejde mellem Region Sjælland og Roskilde Universitet, hvor vi har studeret hvordan forskellige brugerinvolveringsmodeller udfoldes i praksis.

Ansvarlige: Betina Dybbroe, professor i Sundhedsfremme & Annette Kamp, lektor i Arbejdsliv, begge fra Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Workshop nr. 3: Samskabelse i beskæftigelsesindsatsen

Når nogen skal samskabe noget, er det afgørende, at de ved, hvad det ‘noget’ er, og hvad målene for det er. Kommunerne bliver pressede til at få flere og flere borgere i arbejde, og derfor skal kommunerne også sætte fokus på borgere, som har flere udfordringer end det at mangle et arbejde. Sådan en indsats indebærer samarbejde mellem flere af kommunens områder med forskellige fagligheder og perspektiver. Én model er et møde, hvor alle relevante fagområder mødes med borgeren og laver en handleplan i fællesskab. Men hvad kræver det at indføre sådan en model og skabe samarbejde mellem de forskellige områder? Og hvad betyder det for borgeren?

I workshoppen vil jeg kort fortælle om en case og derefter lægge op til diskussion.

Ansvarlig: Eva Thoft, arbejdsmiljø- og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv

Workshop nr. 4: Patientcentrering gennem organisering – men hvem er patienten?

Overalt i sundhedssektoren bliver der talt om, at patienten skal sættes i centrum. Det gælder både, når det handler om udviklingen af kvalitet på de danske sygehuse, eller når nye organiseringer af patientforløb skal tage udgangspunkt i patientens behov. Men hvordan griber sundhedspersonalet opgaven an? I denne workshop tager vi udgangspunkt i erfaringerne fra to Ph.D.-projekter, som på forskellige måder tematiserer patientcentrering.

Mettes projekt handler om, hvordan patienter inddrages i kvalitetsudvikling i hospitalsregi og behandler blandt andet de mange former for arbejde, der er involveret i at definere; hvem er ’patienten’, der skal inddrages i kvalitetsudviklingstiltag og hvordan?

Vibekes projekt handler om hjerteområdet, hvor korttidsforløb som organiseringsform får karakter af ’det gode’ for patienterne. I workshoppen vil vi udforske forskellige eksempler på patientcentrering med udgangspunkt i de to forskningsprojekter og deltagernes egne konkrete erfaringer med at skabe organiseringer, der sætter borgeren i centrum.

Ansvarlige: Mette Brehm Johansen & Vibeke Kristine Scheller (Ph.d.-studerende, Center for Health Management, Institut for Organisation, Copenhagen Business School).

Tilmelding

Tilmelding sker via www.arbejdsliv.safeticket.dk, hvor du kan bruge betalingskort. Ønsker du at betale med bankoverførsel eller EAN, kan du tilmelde dig pr. e-mail til info@arbejdsliv.org, hvorefter vi kontakter dig med betalingsinformation.

Tilmeldingsfristen er den 10. marts. Bemærk! Vi har de senere år ikke kunnet tilbyde alle interesserede at deltage, da der er begrænset antal pladser.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en mail med yderligere oplysninger omkring registrering af deltagere, tilmelding til workshops mv.

Priser

Priser for deltagelse i årskonferencen:

Medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750,- kr.
Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter:            900,- kr.
Studerende 350,- kr.

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på tidsskrift for arbejdsliv (gælder ikke eksisterende medlemmer).

Årsabonnement inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

Personligt abonnement 345,- kr. (1.245 kr. inkl. konference)
Studenterabonnement                   105,- kr. (455 kr. inkl. konference)
Institutionsabonnement 575,- kr. (1.475 kr. inkl. konference)
Netabonnement         250,- kr. (1.150 kr. inkl. konference)

HUSK at angive leveringsadresse ved tilmelding.

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til info@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen kontakt da Jeppe Lykke Møller på jlm@incorporate.dk eller telefon 22 42 22 27.