Årskonference 2022: Arbejdsmiljøviden og forandring i praksis

Årets konference er desværre aflyst grundet for få tilmeldte. Vi vurderer, at emnet har været skævt i forhold til vores normale målgruppe. Vi synes stadig, at det er et vigtigt emne at diskutere, og overvejer derfor at afholde et senere arrangement om emnet under et andet format.

Abonner på vores nyhedsbrev for at få nyt om kommende arrangementer (brug formularen her på hjemmesiden)

ARBEJDSMILJØVIDEN OG FORANDRING I PRAKSIS

Torsdag den 3. november 2022 kl. 8:30 – 16:00

Aalborg Universitet CPH, A.C. Meyers Vænge 15, 2450, bygning A, Auditoriet

Indledning

Den nyeste nationale strategi for arbejdsmiljøforskning gør det klart, at forskningen har – eller burde have – en klar orientering mod at skabe forandringer i praksis. Ambitionen er, at forskningsviden i endnu højere grad skal omsættes til konkret brug på arbejdspladser. Denne ambition, som også findes hos en lang række forskningsfonde, tager vi til grundig og kritisk bearbejdning på dette års CSA-konference, når vi stiller skarpt på samspillet mellem forskningsviden og praksis.

Hvordan får forskning effekt? Formidling af forskningsresultater udpeges ofte som et centralt element i at sikre, at forskningsviden omsættes til konkret brug på arbejdspladserne. Men et relevant spørgsmål er, om ”mere formidling” er svaret? Begreber som ’vidensmobilisering’, ’deltagerinddragelse’ og ’brugerdreven innovation’ handler alle om, at forskning skal skabes og formidles i et samspil mellem forskellige aktører, hvis den skal have størst effekt. 

På CSA-konferencen 2022 spørger vi, hvordan forskningsviden og praksis spiller sammen. Hvordan kan selve forskningen udføres, så den bedst mulig adresserer netop de udfordringer, som opleves i praksis? Og hvordan kan forskningen bedst bearbejdes og oversættes, så den skaber de ønskede forandringer?

Disse og andre spændende spørgsmål vil vi bringe til kritisk diskussion på CSA’s årskonference 2022.

Velkommen til konference!

CSA’s årskonferencer har til formål at bringe forskere, praktikere, studerende, fagprofessionelle, ledere, politikere og tillidsvalgte sammen omkring centrale og aktuelle problemstillinger inden for arbejdslivet. Traditionen med årskonferencer har været en succes i mange år og er for alle interesserede. Årskonferencerne afholdes rundt omkring på de danske universiteter og større uddannelsesinstitutioner. Formen varierer henover dagen med f.eks. oplæg, poster sessions, debatter og workshops.   Se programmet på de følgende sider.

Program

08:3009:00 Ankomst og registrering
Mød de andre deltagere. Med morgenbrød og kaffe
09:0009:20Velkomst
Præsentation af årets tema og værtsted samt posters
09:2010:05Keynote 1:
“Arbejdsmiljøviden, der virker?”
Per Malmros, tidligere kontorchef i Arbejdstilsynet
10:0510:45Årets postermarked – med kaffe
CSA præsenterer temaerne for årets posters fra speciale- og Ph.D.-studerende inden for arbejdsliv og arbejdsmiljø
10:45 11:30Keynote 2:
”Vidensmobilisering af arbejdsmiljøviden”
Ulrik Gensby, konsulent og forsker hos TeamArbejdsliv
11:3012:30Frokost
12:3014:00Workshops
Vælg mellem 5 workshops. Se workshopbeskrivelser på side 5
14:0014:20Pause
Med kaffe, kage og frugt
14:2015:05Keynote 3
“Koncepter i arbejdslivet”
Peter Hagedorn-Rasmussen, forsker på Roskilde Universitet
15:0515:15Kort pause
15:1515:55Panel
“Hvad skal vi med arbejdsmiljøforskning? Fire ønsker til fremtidens forskning”
Fire forskellige aktører
15:5516:00Afrunding og på gensyn

Kl. 16 – 17:30 er der øl og vand for dem, som vil snakke videre.

Keynote 1: Arbejdsmiljøviden, der virker?

Hvad er sammenhængen mellem forskningsmæssig viden på den ene side og politik og regulering på den anden? Per Malmros giver et indblik i, at processen omkring vidensproduktion i høj grad er kompleks, politiseret, forhandlet og fortolket. Det gælder både beslutningen om igangsættelse af forskning, men det gælder også, når forskningen skal omsættes og anvendes.

Per Malmros er blandt andet tidligere kontorchef og sekretariatsleder i Arbejdstilsynet og var med til at oprette Arbejdsmiljøforskningsfonden. Han er forfatter til bogen ”Viden der Virker? – Arbejdsmiljø fra Forskning til Handling”, som kaster et kritisk blik på dansk arbejdsmiljøforskning.

Keynote 2: Mobilisering af arbejdsmiljøviden

Vidensmobilisering er en samlebetegnelse for processer, hvorigennem forskere, brobyggere og forskningsbrugere udveksler og omsætter viden, så den kommer i anvendelse på arbejdspladserne. Det er dog en kompliceret proces, og spørgsmålet er, hvad vidensmobilsering konkret indebærer og kræver? Hvilke aktiviteter og metoder konkretiserer og udfolder vidensmobilsering? Og hvad skal der til for at fremme en ny fælles praksis på området?

Ulrik Gensby er forsker og konsulent hos TeamArbejdsliv og er medforfatter til bogen ”Mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø – bedre sammenhæng mellem forskning og praksis”.

Keynote 3: Koncepter i arbejdslivet

En af de måder, forskningsviden bringes i spil i praksis, er gennem forskellige koncepter, som udgør vigtige redskaber og metoder i konsulentens eller lederens værktøjskasse. Koncepterne har til formål at reducere kompleksiteten af viden, så den kan vandre på tværs af kontekster og bruges til at forandre, forbedre og bearbejde virkeligheden. Men hvad sker der, når vi på denne måde reducerer og dekontekstualiserer viden?

Peter Hagedorn-Rasmussen er forsker på Roskilde Universitet og har gennem flere år beskæftiget sig med udvikling og spredning af koncepter samt redskaber og metoder. Det gælder særligt ledelseskoncepter såsom Lean, samt andre koncepter og værktøjer der griber ind i arbejdslivet, fx Social Kapital, Kerneopgaven og Relationel koordinering.

Panel: Fire ønsker til fremtidens forskning

Hvad skal vi overhovedet med arbejdsmiljøforskningen? Og hvad skal der til for, at den i fremtiden får større effekt? Det vil fire aktører give deres svar på:

Workshop 1: Designtænkning i arbejdsmiljøarbejdet

Når gode løsninger skal findes på komplekse arbejdsmiljøproblemstillinger, kræver det, at selve problemstillingen grundigt udforskes og defineres af de relevante medarbejdere og interessenter. Designtænkning kan i denne sammenhæng bidrage med nye fremgangsmåder og værktøjer i processen. På workshoppen vil du få mulighed for at smage på procesmodellen ”Den dobbelte diamant”, som bygger på designtænkning.

Sisse Grøn er seniorforsker på Syddansk Universitet samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun er medforfatter til guiden ”Den dobbelte diamant i arbejdsmiljøarbejdet”, som er resultatet af et udviklingsprojekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Workshop 2: Improviseret teater i innovationsprocesser

Brugerdreven innovation antager, at der er en bruger, hvis perspektiv skal drive udviklingen. Men der er altid mange interesser i spil. En måde at undersøge forandringspotentialet i de komplekse interaktioner er at anvende improviseret teater. Hermed får man ikke blot mulighed for at sætte sig i den andens sted; som forskningsmetode får man et indblik i andres ”tendency to act” i forhold til andres interesser, der krydser egne intentioner. På denne workshop vil du få indblik i, hvordan eksempelvis forumteater kan bruges som forskningsmetode, og du vil blive indbudt til fælles refleksion over rollen som forskeren som aktiv deltager.

Henry Larsen er lektor på Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Han forsker blandt andet i organisatorisk forandring og multistakeholder innovation.

Workshop 3: Eksperimenter som forandringsmetode

I en kompleks virkelighed er det vanskeligt at vide på forhånd, hvordan en ønsket forandring i arbejdet kan skabes. Eksperimenter er en måde at arbejde, hvor man ikke behøver vide det hele på forhånd. Med afsæt i oplevede problemer og viden om psykisk arbejdsmiljø laves skridt for skridt eksperimenterer med forandringer. Udviklings- og forskningsprojektet Future Work Lab har over tre år udviklet og afprøvet en model for at lave eksperimenter for at forbedre betingelserne for mental sundhed på en række arbejdspladser. I workshoppen får du indblik i metoden og får lejlighed til at diskutere, hvordan den kan bruges.

Signe Bjørg Lyck er projektleder på udviklings- og forskningsprojektet Future Work Lab.

Sidsel Lond Grosen er forsker på RUC. Med afsæt i sin forskning i arbejdsliv har hun været tilknyttet Future Work Lab.

Workshop 4: Anvendelsesorienteret forskning. Hvad? Hvordan?

Både Arbejdsmiljøforskningsfonden og Velliv Foreningen støtter forskning, som er anvendelsesorienteret. Effekten af forskningen skal med andre ord være, at mennesker på arbejdspladser ændrer adfærd eller får bedre arbejdsbetingelser. Erfaringen er desværre, at dette i praksis sjældent sker. Og hvordan kan det være? Er der et strukturelt problem i den måde, forskningen tænkes, så den har svært ved at byde ind i økosystemet af forskellige interessenter på arbejdspladsen og bryde ud af forskningsverdenens fokus på publicering? Eller er der en udfordring i den måde, fondene tænker ”anvendelsesorientering”, som gør, at det er svært at imødekomme fondenes forventninger i forskningsprojekterne? Workshoppen vil forme sig som en dialog om forventninger til forskningens anvendelsesorientering og forskningens forventninger til de store fonde. Udgangspunktet er Velliv Foreningens strategi for at støtte anvendelsesorienteret forskning, der kan styrke den mentale sundhed i små og mellemstore virksomheder.

Lars Bo Pedersen er chef for Mental Sundhed og Kommunikation hos Velliv Foreningen.

Hans Jørgen Limborg er adjungeret professor på RUC, tidligere formand for Udvalget for Udvikling og Udredning i Arbejdsmiljøforskningsfonden og rådgiver for Velliv Foreningen.  

Workshop 5: Visuel vidensdeling i praksis (Grafisk facilitering)

Hvordan kan vi anvende tegning til at skabe forbindelser mellem forskningsviden og praksis? Som temaet for CSA-konferencen også viser, er der en stigende efterspørgsel på forskning med stærkere relation til praksis. Grafisk facilitering er en visuel metode til at idegenere og formidle viden, herunder at arbejde med deltagerinddragende processer. Gennem oplæg og øvelser introduceres til, hvordan grafisk facilitering kan anvendes til produktion og deling af viden.

Heidi Hautopp er forsker ved Aalborg Universitet hos Forskningslab: It og LæringsDesign. Hun beskæftiger sig særligt med anvendelse af visuelle metoder i relation til læring og organisatoriske forandringsprocesser.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 21. oktober. Bemærk, at vi de senere år ikke har kunnet tilbyde alle interesserede deltagelse, da der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding med betalingskort sker via Safeticket

Hvis du har udvidet institutionsabonnement kan du tilmelde dig via info@arbejdsliv.org.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en mail med yderligere oplysninger. Alle tilmeldte modtager praktiske oplysninger inden konferencen.

Priser for deltagelse i årskonferencen

Medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750,- kr.
Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter:          900,- kr.
Studerende: 350,- kr.

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på Tidsskrift for Arbejdsliv og dermed bliver du medlem af CSA (gælder ikke eksisterende medlemmer).

Priser for årsabonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

Personligt abonnement 345,- kr. (1.095 kr. inkl. konference)
Studenterabonnement 105,- kr. (455 kr. inkl. konference)
Institutionsabonnement 575,- kr. (1.300 kr. inkl. konference)
Digitalt abonnement 250,- kr. (1.000 kr. inkl. konference)

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til info@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen, er du også velkommen til at kontakte Ika Nimb på ien@nfa.dk eller Maja Sasser mss@bupl.dk