Seminar: Nye virkemidler i arbejdsmiljøet?

csaamta

Nye virkemidler i arbejdsmiljøet?

Arbejdsmiljøprofessionelle og medarbejdere i nye roller

Kom med på seminar hvor rollerne som arbejdsmiljøprofessionel belyses og vi ser på, hvordan ressourcepersoner bedst anvendes. Seminaret fokuserer på roller og tilgange som arbejdsmiljøprofessionel og rollen som ressourceperson – begge med udgangspunkt i spændende nye forskningsresultater.

RessourcepersonerTeam Arbejdsliv har undersøgt, hvad der skal til, for at brugen af ressourcepersoner får en positiv og blivende betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø og sundhed. Det har ført til en struktureret niveauinddeling af indsatsområder ift. ressourcepersonerne og resultat/nytteværdi.

En stor del af de projekter, der opnåede støtte fra Forebyggelsesfonden anvendte ressourcepersonmetoder, som herhjemme mest er kendt til forflytning i plejesektoren. Metoderne blev anvendt til så forskellige indsatser, som forebyggelse af psykosociale belastninger, sundhedsfremme og udvikling af virksomhedens kerneopgave.

Uddannelse og brug af ressourcepersoner kan skabe motivation for forandringer.  Metoden bygger på, at arbejdsrutiner og kultur bedst skabes gennem aktiv inddragelse af medarbejdere. Det er en gevinst, at den viden der opnås bliver i organisationen.

Seminaret tager fat i følgende spørgsmål:

  • Hvilke erfaringer er der med implementering af metoden i både private og offentlige virksomheder?
  • Hvordan kan man styrke indsatsen af ressourcepersoner?
ArbejdsmiljøprofessionelleCAVI har kortlagt udviklingen i arbejdsmiljøarbejdet i 60 danske virksomheder. Projektet belyser forskellige tilgange arbejdsmiljøprofessionelle bruger i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

De arbejdsmiljøprofessionelle er, i modsætning til medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen, ansat til at håndtere og koordinere arbejdsmiljøarbejdet og sikre tilgang til arbejdsmiljøfaglig viden.

På seminaret introduceres 3 forskellige tilgange til rollen som arbejdsmiljøprofessionel; ’systembyggeren’, ’den procesorienterede’ og ’den driftsorienterede’ De forskellige roller har forskellige forståelser af og forskellige relationer i samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen.

Seminaret tager fat i følgende spørgsmål:

  • Hvilke erfaringer er der med de 3 forskellige tilgange i både private og offentlige virksomheder?
  • Hvilken betydning for udvikling af arbejdsmiljøorganisationens arbejde kan de 3 forskellige tilgange have?

Begge undersøgelser er beskrevet i Tidsskrift for Arbejdsliv 18/1

CAVI – Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler: Undersøger og afdækker mekanismer og virkemidler i arbejdsmiljøindsatser i Danmark. Projektet er støttet af Arbejdsmiljøfonden og strækker sig over en 5-årig periode.

Program

10:00 Velkomst
10:15 Oplæg om professionalisering af arbejdsmiljøprofessionelle. Niels Møller, lektor, cand.soc. Aalborg Universitet
11:00 Living statements med seminariets deltagere
12:00 Opsamling og afrunding af professionalisering Niels Møller
12:15 Frokost
13:00 Oplæg om brug af ressourcepersoner i arbejdsmiljøarbejdet.Hans Jørgen Limborg, Arbejdsmiljørådgiver og -forsker, Cand. Techn. Soc., Ph.d. og Sisse Grøn, Arbejdsmiljø og –sikkerhedsforsker, Etnolog, Ph.d.

Begge TeamArbejdsliv

13:55 En privat virksomhed fortæller om erfaringer med at bruge ressourcepersoner.
 14:20 Bo- og rehabiliteringscentret Søndersø i Lolland Kommune fortæller om centrets erfaringer med ressourcepersoner – neurocoaches: En måde at indføre en ny pædagogisk metode i arbejdet med senhjerneskadede borgere.
14:45 Pause
15:00 Deltagerne arbejder aktivt med forslag til brug af forskningen i eget arbejde
15:50 Opsamling og afrunding