Specialeartikler

Vil du have dit speciale ud over rampen?

Er du specialestuderende eller har du for nylig afleveret speciale? Vil du profilere dig på det arbejdsmarked du er på vej ud på?

Hvis dit speciale har en arbejdslivsorienteret problemstilling har du mulighed for at formidle din viden ved at skrive en artikel, der publiceres på foreningen Center for studier i Arbejdslivs hjemmeside.

Relevante temaer er f.eks; relationer i arbejdet, nye organiseringsformer i arbejdslivet, kvalitet, LEAN, økonomiske effekter af arbejdsmiljø og arbejdsorganisering, sundhedsfremme, fravær og fastholdelse, trivsel og stress, køn og arbejde, styrings- og ledelsesformer.

Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) henvender sig til en bred skare af praktikere, konsulenter, undervisere, forskere og studerende. CSA udgiver blandt andet Tidsskrift fra Arbejdsliv og arrangerer faglige møder. Du får mulighed for at formidle dit speciales vigtigste pointer og perspektiver til fagfolk inden for arbejdslivsforskningen. Både artikler med teoretisk og empirisk fokus er velkomne.

Samtidig vil du komme til at træne den akademiske grunddisciplin; at bedømme fagfællers produkter. Du vil nemlig komme til at bedømme en anden studerendes specialeartikel.

CSA udvælger en gang om året den bedste artikel. Artiklen forventes at have et omfang på minimum 24.000 tegn (10 normalsider). Har du skrevet årets bedste artikel inviteres du til Center for Studier i Arbejdslivs årsmøde, som afholdes hvert år i marts, hvor du vil få mulighed for at holde et oplæg om dit speciale.

Er du interesseret? Så send en kort beskrivelse af dit speciales problemstilling, og så vender vi tilbage med yderligere info.

Skriv til Christa Jørgensen: Christajrgensen@gmail.com eller Signe Skøtt Paulsen: signe.sp@hotmail.com

De bedste hilsner
Center for Studier i Arbejdsliv