Tak for sidst – CSAs årskonference 2018

Torsdag d. 26/4 2017 afholdt CSA årskonference om ”Det prekære arbejdsliv i Danmark” på Aalborg Universitet Sydhavnen i København.

Årskonferencen bragte forskellige forskningsbaserede perspektiver på det prekære arbejdsliv i spil – med et særligt fokus på prekariseringen på det danske arbejdsmarked.

Efter et kort introduktionsoplæg ved Sidsel Lond Grosen (forkvinde, CSA) og Bjarke Refslund (Aalborg Universitet) fulgte fire spændende oplæg fra forskere, som på hver deres måde satte ’det prekære arbejdsliv’ på dagsordenen.

Første keynote var Trine P. Larsen, Ph.D. og lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Københavns Universitet. Hun beskrev, hvordan man kan forstå og forklare usikre ansættelser og udsatte positioner på arbejdsmarkedet, ligesom hun viste, hvilke grupper der er i risiko for at være i en usikker arbejdssituation. Fokus i oplægget var på at sætte en begrebsmæssig ramme for resten af dagen. I oplægget præsenterede hun resultater fra et forskningsprojekt om den voksende gruppe af deltidsansatte med meget få timer i forhold til øvrige deltidsansatte. Gruppen illustrerer, hvilke mekanismer i arbejdets organisering, der fører til, at formelt velregulerede arbejdspladser alligevel medvirker til at gøre medarbejdere udsatte mht. løn, rettigheder og regulering af ansættelsen. Som en voksende gruppe illustrerer de marginalt deltidsansatte desuden, hvordan de usikre ansættelsesvilkår knytter sig til udviklingsdynamikkerne i særligt udsatte sektorer, hvor arbejdsbetingelserne relativt set kan karakteriseres som usikre og, måske, under forandring.

Herefter gav Morten Skov Christiansen, næstformand for Landsorganisationen i Danmark (LO), et indblik i den danske fagbevægelses syn på og tilgang til det prekære arbejdsliv. Han fokuserede især på de nye digitale forretningsmodeller i den såkaldte ‘platformsøkonomi’ og lagde vægt på behovet for at gå langt for at opretholde flexicurity og at sikre overenskomster gennem organisering frem for lovgivning. Oplægget var desuden anledning til en livlig diskussion med de fremmødte.

Marlene Spanger og Bjarke Refslund, begge forskere fra Aalborg Universitet, belyste arbejdsmigranter på det prekære arbejdsmarked med fokus på Danmark som modtagersamfund. Der er i det seneste årti sket en markant internationalisering af det danske arbejdsmarked med en markant stigning i antallet af udenlandske arbejdstagere. Under oplægget kom vi helt tæt på prekære migranters situation ved inddragelse af empirisk materiale fra et igangværende projekt. Arbejdsmigranter befinder sig ofte i en sårbar eller prekær position, som giver arbejdsgiverne større mulighed for at definere arbejdsvilkårene, end det normalt er tilfældet i den danske arbejdsmarkedsmodel. For eksempel kan migranternes fortsatte ophold i landet være betinget af ansættelsen.

Eftermiddagen bød desuden på fire workshops, hvor der blev arbejdet med temaer i relation til det prekære arbejde; mening i arbejdet, migranters situation, det prekære akademiske arbejde og udsatte unge.

Endelig præsenterede Karen Lisa Salamon antropolog og Ph.D i ledelse, etnograf.dk, resultaterne af et langvarigt studie (2012-2017) af højt specialiserede nanoforskere, som migrerer globalt mellem synkrotron- og neutronanlæg i hele verden. Undervejs sker der en “frasortering” af forskere, som ofte helt ryger ud af lønarbejdsmarkedet. Oplægget viste, hvordan et usikkert arbejdsliv kan udfolde sig i prestigefyldte jobs, og hvordan forhold som specialisering, karrierestruktur, pligt-migration, alder, køn og etnicitet har indflydelse på forskernes arbejdsliv.

Dette dannede på foranledning af Klaus T. Nielsen grundlag for en livlig afsluttende debat om rækkevidden af prekariseringsbegrebet ift. at beskrive forskellige grupper på det danske arbejdsmarked.

Årskonferencen blev afrundet med fælles diskussion, café og networking.

CSA og Aalborg Universitet takker for interessante oplæg, stor interesse og gode diskussioner.