Årskonference 2016: Kroppen i arbejdet

Kroppen i arbejdet – mere end et redskab 

header

inviterer til Årskonference 2016

Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 9:00-16:00

Roskilde Universitet, bygning 30 (bemærk lokaleændring)

Kroppen i arbejdet: mere end et redskab

Kroppe er ikke noget vi har, krop er hvad vi er – på godt og ondt. Det ved vi godt og alligevel er det som om kroppen kan forsvinde i diskurser og teoretisering. På CSA’s årskonference vil vi i år sætte fokus på kroppen i arbejdet: Kroppen som bruges i arbejdet, kroppen der arbejdes med og på, og kroppen som del af organisationen.

Set fra et arbejdsmiljøperspektiv er kroppen central når vi taler nedslidning, men også raske kroppe er uomgængelige. I arbejdslivsstudier har kroppen typisk været tematiseret som et redskab. Men kroppen spiller også mange andre roller i arbejdet end dét. Kroppen er en indgang til erfaringer om arbejdet; om hvordan arbejdet skal udføres, om organisatorisk placering, om magt og udsathed.

Kroppen er central i det daglige arbejde når den skal levere en ydelse: Når bygningsarbejderen skal løfte tunge byggematerialer, den kontoransatte skal holde fokus foran en skærm eller social- og sundhedshjælperen skal vaske ældre. Kroppen er også central, når fx kunder, borgere eller kolleger har forventninger til de ansattes kropslige udtryk: At de fx ser godt ud eller udstråler autoritet; de som ikke lever op til det risikerer at blive afskrevet som inkompetente. Kroppen i arbejdet kan gøres til genstand for undersøgelse. Eller den kan gøres til afsæt for at undersøge og forstå arbejdet. Med afsæt i kroppen tager vi diskussioner af arbejdsorganisering, sundhed, relationer, magt og identitet.

Kroppen bliver også central når arbejdet bliver ekstremt. Kroppen i arbejdet kan blive udsat for vold eller anklaget for overgreb – at håndtere denne risiko er for mange en del af det daglige arbejde og håndteres gennem faglige strategier; strategier, der ikke er neutrale men har konsekvenser for de ansatte og deres muligheder for at arbejde og leve.

På årskonferencen 2016 inviteres forskere og praktikere til at udfolde og debattere, hvad det betyder når kroppen og dennes tilstand, udtryk og sundhed bliver genstand for arbejde og ledelse – for idealer om medarbejderskab, for grænser mellem medarbejder og organisation, og for eks- og inklusion. Udfoldelsen af temaet vil traditionen tro foregå i vekselvirkning mellem oplæg, workshops og diskussioner. Vi håber at I vil være med!

Velkommen til konference!

CSA’s årskonferencer har til formål at bringe forskere, praktikere, studerende, fagprofessionelle og tillidsvalgte sammen omkring centrale og aktuelle problemstillinger inden for arbejdslivet. Traditionen med årskonferencer har været en succes i mange år og er for alle interesserede. Årskonferencerne afholdes rundt omkring på de danske universiteter og større uddannelsesinstitutioner. Formen varierer henover dagen med fx oplæg, poster sessions, debatter og workshops.

09:00 09:30 Ankomst og indregistreringMød de andre deltagere over morgenbrød og -kaffe
09:30 09:45 Velkomst og præsentation af årets temaSidsel Lond Grosen, forkvinde for Center for Studier i Arbejdsliv
09:45 10:00 Præsentation af værtsstedAnnette Kamp, forskningsleder for Arbejdsliv, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
10:00 10:45 Keynote 1: ‘Kroppen i arbejdet. Din, min og organisationens krop’

Jo Krøjer, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

10:45 11:00 Kaffepause 
11:00 11:45 Keynote 2:‘Frygt for den umoralske krop: om pædagogers nye arbejdsvilkår’

Karen Munk, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet

11:45 12:30 Postermarked ved speciale- og Ph.D studerende i arbejdsliv
12:30 13:30 Frokost
13:30 14:45 Workshops, fem parallelle temaer:Workshop 1: ‘Vold, magtanvendelse og faglighed i arbejdet’ ved Charlotte Bredal, FOA

Workshop 2: ‘Det rette smil og den rette stil – æstetik som kompetence’ ved Dorte Boesby Dahl (Rigsrevisionen) & Anders Møller (Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)

Workshop 3: ‘Konfigurationen af kropsidentitet i arbejdet’ ved Jeppe Ajslev, NFA

Workshop 4: ‘Kropsarbejde – at arbejde med andres kroppe’ ved Agnete Meldgaard Hansen, RUC

Workshop 5: Hverdagsteknikker til at bevare kontakten til sig selv på arbejdspladsen’ ved Ingrid Arild Jensen & Astrid Reinhardt Birch Nielsen, UCC

14:45 15:00 Kaffepause
15:00 15:45 Keynote 3:‘Betonarbejde, et arbejde med kroppen’

Jakob Mathiassen, betonarbejder og forfatter

15:45 16:00 Afslutning og på gensyn næste år

Efter programmet er der kl. 17.00 generalforsamling i CSA.

Keynotes:

Keynote 1: ‘Kroppen i arbejdet. Din, min og organisationens krop’

Jo Krøjer, lektor, ph.d., Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet. Medlem af forskningsenheden Organisering, etik og social bæredygtighed

Det er et indlysende faktum, at vores kroppe er med os på arbejde. Hele tiden og uanset arbejdets karakter – i hårdt fysisk rengøringsarbejde, i pædagogisk relationsarbejde, i agiteret børsmæglerarbejde og i stillesiddende arbejde som taxachauffør. Det er derimod ikke givet, hvordan kroppens betydning i arbejdslivet skal begribes og udforskes. Gennem en række eksempler fra min forskning om mange forskellige slags kroppe og arbejde viser jeg, hvordan man ved hjælp af forskellige måder at tænke om kroppen på kan opnå ny viden og indsigt i, hvilke betydninger vores kroppe får og skaber for os og andre i arbejdslivet. Med kroppen føler vi, hvor i organisationen vi hører til. Med kroppen lærer vi, hvordan vi skal udføre vores arbejde professionelt. Med vores blik på de andres kroppe skelner vi mellem godt og skidt, rigtigt og forkert. Og med de andres blik på vores krop bliver vi kønnede på bestemte måder.

Keynote 2: ‘Frygt for den umoralske krop: om pædagogers nye arbejdsvilkår’

Karen Munk, lektor, ph.d., cand. psych. aut., Institut for Kultur og Samfund, Afd. for filosofi og idéhistorie, Center for Sundhed, Menneske og Kultur, Aarhus Universitet.  Medlem af forskningsgruppen Paradox.

Danske daginstitutioner har fra 1960’erne og indtil slutningen af 1990’erne været samfundets trygge pasningssteder for børn. I løbet af 00’erne ændrede dette sig med den stigende pædofilifrygt i samfundet: børn ansås nu i stigende grad for at være i fare for at blive udsat for pædofile overgreb i de førhen så trygge institutioner, idet der bag pædagogens rare fremtræden i princippet kunne gemme sig et pædofilt monster. Personalet (især mandligt) var/ er nu i fare for at blive anklaget for falske anklager om overgreb på børnene. Overgrebsdiskursen og -perceptionen flyttede ind i den pædagogiske praksis. Den nyeste udvikling er, at det nu ikke længere alene er pædagogernes kroppe, der kan være potentielt umoralske, men også børnenes!

Forskningsgruppen Paradox’ har afdækket denne udvikling i to undersøgelser, samt et ph.d. projekt og i sit oplæg vil Karen Munk fortælle om resultaterne og sætte udviklingen ind i en kulturhistorisk og sociologisk sammenhæng.

Keynote 3: ‘Betonarbejde, et arbejde med kroppen’

Jakob Mathiassen, betonarbejder og forfatter

Jakob Mathiassen udgav i 2011 bogen ’Beton – historier fra skurvognen’. I det meste af sit arbejdsliv har han beskæftiget sig med betonfaget og har erfaringer samt historier om, hvilke roller kroppen får eller ikke får i arbejdet med at konstruere den danske urbane geografi. Jakob kommer og deler nogle af disse erfaringer. Derved får vi fokus på et arbejde hvor kroppen må siges at være en central produktionsfaktor.

Workshops

Vi afholder fem parallelle workshops med forskellige indfaldsvinkler til årsmødets tema. Hver workshop åbner med en præsentation af en relevant tematik og lægger op til diskussion og aktiv deltagelse for deltagerne.

Workshop nr. 1: ‘Vold, magtanvendelse og faglighed i arbejdet’

Vold og trusler er et stort problem for mange medarbejdere, der arbejder indenfor fx psykiatrien, botilbudsområdet, hjemmeplejen mv. Her arbejder vi i bogstaveligste forstand med borgerens krop – også meget intimt – og det går desværre også ofte udover medarbejderens krop! Indenfor disse brancher udsættes medarbejderne for spyt, knytnæveslag, spark, knivstik mv. og den faglige tilgang til arbejdet er afgørende for relationen til borgeren og for at denne kan føle sig tryg. Når medarbejderne skal vurderer risikoen bruger de hele tiden deres erfaringer og observationer, bl.a. af borgerens kropsprog til at vurdere situationen, få overblik over risikoen og beslutte hvilken faglig tilgang de skal arbejde udfra. Workshoppen lægger op til diskussion af, hvordan vi sikrer, at medarbejderne får de bedst mulige rammer og vilkår for dette arbejde.

Ansvarlig: Charlotte Bredal, FOA

Workshop 2: ‘Det rette smil og den rette stil – æstetik som kompetence’ 

Vi bruger kroppen til at udtrykke os med: personlig stil, attitude og fremtoning kan være vigtige elementer i vores arbejde – og kan også være afgørende for om vi får et job eller avancerer. I forbindelse med frontlinje/servicearbejde, hvor vi repræsenterer et firma eller en organisation over for kunder eller borgere bruges personlig stil og fremtoning aktivt af medarbejdere og deres arbejdsgivere til at give kunder eller borgere en bestemt oplevelse af situationen. Dette ’æstetiske arbejde’ foregår på forskellig vis i forskellige typer jobs. Det gælder alt fra stewardesser til tv-værter. I denne workshop tager vi udgangspunkt i parkeringsvagter. Vi skal høre hvordan arbejdet bl.a. ledes gennem deres personlige fremtoning og betydningen af dette for deres arbejdsliv og arbejdsmiljø. Vi skal sammen arbejde med at finde eksempler på brugen af æstetisk arbejde og drøfte hvilke konsekvenser det har – gode som dårlige – for arbejdsmiljø, arbejdsliv og livschancer.

Ansvarlige: Dorte Boesby Dahl (Rigsrevisionen) & Anders Møller (Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune)

Workshop 3: ‘Konfigurationen af kropsidentitet i arbejdet’

Sociale og organisatoriske praksisser samt arbejdsidentitet intra-agerer uafgrænset fra det materielle – herunder konfigurationer af kroppen. I denne workshop tager vi udgangspunkt i måderne hvorpå man som bygningsarbejder tilpasser sig det fysisk anstrengende arbejde og vender blikket imod måder hvorpå arbejde, det sociale og kroppen gensidigt skaber hinanden og giver herved blik for nye måder at forstå udfordringer i samtidens arbejdsliv. Efter indledende oplæg vil workshoppen invitere til gruppearbejde om de berørte tematikker.

Ansvarlig: Jeppe Ajslev, Cand Scient Soc., Ph.D. og Post Doc. Ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Workshop 4: ‘Kropsarbejde – at arbejde med andres kroppe’

Workshoppen fokuserer på de særlige dilemmaer og problemstillinger, der kan knytte sig til arbejde rettet mod andres kroppe. Kropsarbejde udføres af et væld af forskellige faggrupper, der på forskellig vis håndterer, manipulerer, plejer, helbreder, træner (m.m.) andres kroppe. En stor og vigtig gruppe af ’kropsarbejdere’ er at finde i sundheds- og omsorgssektoren, hvor social- og sundhedshjælpere- og assistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, læger, diætister m.fl. hver dag beskæftiger sig med og håndterer andres kroppe. Med udgangspunkt i eksempler fra forskning i arbejde i hjemmeplejen samt på plejehjem, lægger workshoppen op til diskussion af temaer som etik, intimitet, værdighed, mening og magt i kropsarbejdet.

Ansvarlig: Agnete Meldgaard Hansen, Ph.D. og adjunkt, RUC

Workshop 5: ‘Hverdagsteknikker til at bevare kontakten til sig selv på arbejdspladsen’

Mange mennesker der arbejder i et praksisfelt i relation med andre, kan blive ramt af uro, stress og udbrændthed bl.a. fordi kroppen, som indikator for egen tilstand ikke bliver lyttet til. Ved at lære sig små hverdagsteknikker til at vende tilbage til egen grundstemning fysisk og psykisk mindskes den uro som er udefrakommende.

Workshoppen sætter fokus på kinæstetisk empati og bevidst sansede nærvær herunder præsentation af praktiske øvelser, til at skærpe opmærksomhed på kroppen – ikke kun mentalt og følelsesmæssigt men også sansemæssigt. Det betyder:

 • At lytte til de sansede signaler man opfanger fra omverdenen
 • At give sig tid til at spørge sig selv hvad det er for signaler man opfanger.
 • Turde spørge og agere på disse signaler
 • Altså – at bruge kroppen som lærermester

Ansvarlig: Ingrid Arild Jensen & Astrid Reinhardt Birch Nielsen, Psykomotorikuddannelsen, UCC

Tilmelding

1. Tilmeld dig/jer til årsmødet

Tilmelding sker på e-mail (til info@arbejdsliv.org) senest den 10. marts. Bemærk! Vi har de senere år ikke kunnet tilbyde alle interesserede at deltage, da der er begrænset antal pladser

Husk at angive 1. Navn, 2. E-mail og 3. Organisation på alle tilmeldte deltagere.

2. Betal – når tilmeldingen er bekræftet

For medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750 kr.

Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter: 900,- kr.

Studerende: 350 kr.

 • Pengene indbetales til konto: 8401-1144551, Merkur Andelskasse.
 • Husk at angive navn på alle deltagere ved indbetaling.
 • Ønsker du en elektronisk faktura, så send EAN-nummer til info@arbejdsliv.org

3. Tilmelding til workshop – når deltagertilmelding er bekræftet

Når vi bekræfter tilmeldingen beder vi dig melde dig på en workshop. Det gør du ved at skrive til info@arbejdsliv.org.

Rabat på medlemskab af CSA/abonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på tidsskrift for arbejdsliv (gælder ikke eksisterende medlemmer). Årsabonnement inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

 • Personligt abonnement 345,- kr. (Indbetal i alt 1245 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Studenter abonnement 105,- kr. (Indbetal i alt 455 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Institutions abonnement 575,- kr. (Indbetal i alt 1475 kr. ved tilmelding til årsmødet)
 • Netabonnement 250,- kr. (Indbetal i alt 1150 kr. ved tilmelding til årsmødet)

HUSK at angive leveringsadresse.

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til info@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen kontakt da formand for bestyrelsen for CSA, Sidsel Lond Grosen på tlf. 46 74 32 31 eller sgrosen@ruc.dk