Årskonference 2023: Arbejdslivet i den kriseramte velfærdsstat

Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til årskonference 2023 om

ARBEJDSLIVET I DEN KRISERAMTE VELFÆRDSSTAT

Status, årsager og veje videre


Tirsdag den 19. september 2023 kl. 8:30 – 16:00

Københavns Professionsskole, Humletorvet 3, København V

Natalie Zahle-auditoriet, lokale CC.W2.04

Over de senere år er det blevet sværere at rekruttere og ikke mindst holde på sygeplejersker, lærere, pædagoger, socialrådgivere, politifolk, jordemødre og andre centrale professionelle, vi som borgere har brug for i forskellige vigtige situationer gennem livet. Det er et stort samfundsproblem, der allerede nu betyder, at kommuner og regioner har svært ved at besætte ledige stillinger ved blandt andet skoler, daginstitutioner, psykiatriske bosteder og på hospitaler med uddannet personale.

På Arbejdslivskonferencen 2023 diskuterer vi, hvorfor er vi kommet hertil, hvordan arbejdet i den offentlige sektor opleves, og hvordan vi løser de store udfordringer.

Årsagerne til problemet og mulige løsninger har længe været diskuteret af forbund, eksperter og politikere. Opmærksomheden har været rettet mod frafald på uddannelserne, og det såkaldte praksischok i overgangen fra uddannelse til arbejde, ligesom løn og ansættelsesvilkårene udfordres af arbejdsmarkedsmodellen for det offentlige. Endelig er arbejdsmiljøet længe blevet kritiseret fra flere sider, hvor der peges på mistillidsparadigmer, pres på fagligheden, meningsløst bureaukrati og dokumentationsarbejde, tidspres, ledelsesudfordringer samt manglende indflydelse og udviklingsmuligheder. Den offentlige sektor har i de sidste mange år været under et stort forandringspres og underkastet skiftende typer af rationalisering, modernisering og omorganisering.

Ser vi på den omfattende arbejdslivsforskning, der længe har beskæftiget sig med og advaret mod denne udvikling, får vi et billede af et arbejdsliv, der radikalt er forandret på tværs af brancher, faggrupper, niveauer og geografi.

På konferencen spørger vi til baggrunden for at vi står i en velfærdskrise, hvilke udfordringer vi ser, om det er samme udfordringer alle steder, og hvilke løsninger der er kan være både lokalt og strukturelt. Disse og andre spændende spørgsmål vil vi bringe til kritisk diskussion, og vi har inviteret nogle af de dygtigste forskere til at hjælpe os med at lede efter svar.

Velkommen til konference!

 CSA’s årskonferencer har til formål at bringe forskere, praktikere, studerende, fagprofessionelle, ledere, politikere og tillidsvalgte sammen omkring centrale og aktuelle problemstillinger inden for arbejdslivet. Traditionen med årskonferencer har været en succes i mange år og er for alle interesserede. Årskonferencerne afholdes rundt omkring på de danske universiteter og større uddannelsesinstitutioner. Formen varierer henover dagen med f.eks. oplæg, poster sessions, debatter og workshops. Se programmet på de følgende sider.

 

Program

08:3009:00Ankomst og registrering Mød de andre deltagere. Med morgenbrød og kaffe
09:0009:20Velkomst
Præsentation af årets tema og værtsted samt posters

Jeppe Lykke Møller, arbejdslivsforsker og ph.d., CSA
Erik Carparros Højbjerg, forskningschef på KP
09:2010:00Keynote 1:
Når velfærdsarbejde bliver til vantrivselsarbejde – kan man udøve velfærd, mens man undergraver sin egen?
Susanne Ekman, lektor ph.d., Roskilde Universitet
10:0010:45Årets postermarked – med kaffe
CSA præsenterer temaerne for årets posters fra speciale- og Ph.D.-studerende indenfor arbejdsliv og arbejdsmiljø
10:4511:30Keynote 2:
Med samvittigheden på arbejde: Moralsk stress og overvejelser om at forlade sit job
Nana Vaaben, docent ph.d., Københavns Professionshøjskole
11:3012:15Frokost
12:1513:00Keynote 3
Fra bureaukrati til humanokrati i den offentlige sektor – erfaringer fra frisættelsesforsøget
Ulf Hjelmar, professor MSO ph.d., VIVE
13:0013:10Kort pause (på vej til workshops)
13:1014:40Workshops
Vælg mellem fire workshops. Se workshopbeskrivelser nedenfor
14:4015:00Pause
Med kaffe, kage og frugt
15:0015:55Paneldebat
Hvordan løser vi udfordringerne i den offentlige sektor?

Elisa Rimpler, formand, BUPL
Kristian Heunicke, direktør, KL
Nana Wesley Hansen, lektor, FAOS på KU
Hanne Marlene Dahl, professor, ISE på RUC  

Panelet moderes af Janne Gleerup arbejdslivsforsker på RUC
15:5516:00Afrunding og på gensyn

Efter programmet er der øl og vand for dem, som vil snakke videre.

Keynote 1: Når Velfærdsarbejde bliver til Vantrivselsarbejde – kan man udøve velfærd, mens man undergraver sin egen?

På baggrund af omfattende forskning i den manglende bæredygtighed på offentlige arbejdspladser beskriver dette oplæg, hvordan kroniske tilstande af urealistiske forventninger forplanter sig ud i arbejdsmiljøet og videre ind i vantrivsel hos både velfærdsarbejdere og -modtagere.

Der tilbydes et skarpt og konfronterende snit ind i disse dysfunktioner, bl.a. gennem en påstand om, at vi alle må gribe i egen barm og ændre adfærd og udsyn, hvis de negative spiraler skal bremses.

Susanne Ekman er ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i ledelse og organisation med fokus på arbejdsliv. Hun har senest skrevet bogen ‘Giftig gæld og udpint velfærd’ fra 2022.

Keynote 2: Med samvittigheden på arbejde: Moralsk stress og overvejelser om at forlade sit job

Når unge mennesker søger ind i politiet, folkeskolerne, ældreplejen eller i et af de andre centrale jobs i den såkaldte velfærdsstat, gør de det ofte for at gøre noget for nogen. Men hvis man oplever sig forhindret i at udrette det, man kom for og måske ovenikøbet synes, at man svigter de mennesker, man gerne vil hjælpe, kan overvejelserne om at skifte job eller branche melde sig.

Oplægget bygger på et igangværende forskningsprojekt om moralsk stress i politi, folkeskoler og ældrepleje, suppleret med undersøgelser fra tidligere år om hvad der får lærere til at vælge deres jobs til og fra.

Nana Vaaben er docent på videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole og har gennem de seneste 10 år forsket i, hvordan den offentlige sektor ledes og styres, og hvad det betyder for arbejdslivet for centrale fagpersoner.

Keynote 3: Fra bureaukrati til humanokrati i den offentlige sektor – erfaringer fra frisættelsesforsøget

Afbureaukratiseringen af den offentlige sektor har været en politisk mærkesag for skiftende regeringer i over 40 år, og alligevel er antallet af regler og krav til offentligt ansatte vokset i samme periode. Frisættelsesforsøget har i perioden 2021-2024 gjort det muligt for fem kommuner til at indgå såkaldte ’velfærdsaftaler’ med staten, der frisætter dem fra op til 70% af lovgivningen inden for velfærdsområderne ældre, dagtilbud og folkeskoler.

Oplægget giver en foreløbig status på dette historiske forsøg og vil give indblik i rammerne for frisættelsen, samt hvordan de enkelte kommuner og velfærdsområder har valgt at tilrettelægge arbejdet under de nye rammer. De foreløbige er faringer viser, at frisættelsen både skaber udfordringer og muligheder, og Ulf vil derfor også komme ind på, hvordan styringen af den offentlige sektor kan se ud, når den udnytter frisættelsens potentialer.

Ulf Hjelmar er professor ved VIVE, hvor han blandt andet forsker i styring af offentlige virksomheder og er projektleder på den igangværende evaluering af velfærdsaftalerne.

Workshop 1: Hvordan kan hospitalerne holde på deres sygeplejersker?

Accelererede patientforløb, hyppige omorganiseringer, corona og honningkager. Som sygeplejerske kommer man ud for lidt af hvert, og der er store og voksende problemer med at holde på sygeplejersker og andre sundhedsuddannede. På baggrund af resultaterne fra to omfattende undersøgelser af hvad der (de)motiverer sygeplejersker samt deres tanker om og bevæggrunde for at beslutte om de vil blive i deres jobs, inviterer vi deltagerne til at ideudvikle og drøfte mulige løsninger: hvad kan vi på baggrund af sådanne undersøgelser gøre for at tiltrække og holde på sygeplejersker og andre sundhedsuddannede på landets hospitaler?

Louise Møller Pedersen er ph.d og seniorforsker på Regionshospitalet Gødstrup og Aalborg Universitet, Lisa Dahlager er ph.d og lektor på Københavns Professionshøjskole, og Nana Vaaben er ph.d. og docent på Københavns Professionshøjskole.

Workshop 2: Mere medarbejderindflydelse som svar på velfærdsstatens krise?

Medarbejdernes engagement og faglige stolthed er i stigende grad blev indhegnet af procedurer, planer, KPI’er og andre måder at standardisere og systematisk optimere arbejdet i velfærdsstaten. Vi har hørt om tillidsreformer og lignende, men de gør ikke meget væsen af sig. Måske er det tid til at eksperimentere med at sætte medarbejderne mere radikalt fri – ikke som individer, men som ansvarlige fællesskaber. Vidtgående medarbejderindflydelse bør afprøves.

På baggrund af oplæg om sociokratiske organiseringsformer og en opdatering på viden om medarbejder-indflydelse og -demokrati i og udenfor den offentlige sektor diskuterer vi muligheder og dilemmaer knyttet til sådanne organiseringsformer. Hvad er naive forestillinger om medarbejderdemokratiske organiseringer og hvad kan måske lade sig gøre – hvis vi tør?

Klaus T. Nielsen er lektor ved Roskilde Universitet, Tobias Berggren Jensen er ph.d. og konsulent i Agora, og Jeppe Lykke Møller er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Workshop 3: Omsorgskrise: begreber, konsekvenser og veje videre

Stigende behov for omsorg og omfattende medarbejdermangel præger i højere og højere grad arbejdslivet i velfærdsstaten. I omsorgsforskningen diskuteres situationen som en ’omsorgskrise’, der belaster både borgere med behov for omsorg og de medarbejdere, der skal yde den, samt udfordrer bæredygtigheden i vores samfundsmodel. I workshoppen vil vi introducere til begrebet omsorgskrise og med afsæt i empiriske eksempler fra forskning i pleje- og omsorgsarbejde, lægge op til fælles diskussion af: hvordan omsorgskrisen tager sig ud i forskellige dele af velfærdsstaten (fx daginstitutioner, ældrepleje, hospitaler), hvilke konsekvenser den har for arbejdslivet og medarbejderne, samt hvilke handlemuligheder og løsninger vi kan se.

Annette Kamp er professor, Hanne Marlene Dahl er professor, og Agnete Meldgaard Hansen er lektor. Alle tre forsker i arbejdsliv på Roskilde Universitet.

Workshop 4: Hvad kan dialogiske metoder gøre i ‘strukturelt belastede‘ arbejdsmiljøer?

Der er åbenlyst strukturelle udfordringer i velfærdsstaten. Betyder det, at det i bedste fald er spild af tid at lave indsatser for et bedre psykisk arbejdsmiljø, og at det i værste falder skader mere end det gavner, fordi det tager tid fra kerneopgaven? Vi vurderer, på baggrund af omfattende forskning inden for det regionale område, at det er vigtigt at vægte et fokus på arbejdsmiljøet for bl.a. gennem dialoger at styrke arbejdsfællesskaberne.

I workshoppen sættes fokus på, hvordan sådanne komplekse problemstillinger kan udforskes lokalt på arbejdspladserne, og hvordan der skabes sammenhænge mellem denne udforskning, konkrete prøvehandlinger og muligheder for at sætte en bevægelse i gang for at understøtte mere positive dynamikker i arbejdsmiljøet. Vi præsenterer den lærende tilgang i arbejdsmiljøarbejdet, der bl.a. vægter kollektive dialoger om komplekse problemstillinger. I den lærende tilgang inviteres deltagerne bl.a. til at udforske forskellige perspektiver og konkrete dilemmaer i arbejdet. Derigennem åbnes både for at kunne genfortolke forståelsen af arbejdet, men også at udforske muligheder for at kunne tilrettelægge og organisere det på andre måder.

Deltagerne får i workshoppen mulighed for at afprøve konkrete værktøjer, der er udviklet som en del af det lærende arbejdsmiljøarbejde. Der vil også blive mulighed for at drøfte de umidddelbare begrebslige spændinger mellem ’struktuelt belastet arbejdsmiljø’ og så det at afsøge aktørernes handlepotentialer.

Workshoppen tager udgangspunkt i et tre-årigt forskningsprojekt om viden der virker i indsatser om psykosocialt arbejdsmiljø i regionerne. Projektet er støttet af parterne på området og gennemført i samarbejde mellem KU, NFA og RUC. Her er bl.a. afprøvet og videreudviklet metoder i arbejdsmiljøarbejdet i samarbejde med 64 enheder fordelt på 8 arbejdspladser inden for regionerne.

Peter Hagedorn-Rasmussen er selvstændig forsker og konsulent, Henrik Lund er lektor på RUC og Rikke Thomsen er selvstændig forsker og konsulent.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er d. 11. september 2023 . Bemærk, at vi de senere år ikke har kunnet tilbyde alle interesserede deltagelse, da der er et begrænset antal pladser.

Hvis du har udvidet institutionsabonnement kan du tilmelde dig via info@arbejdsliv.org.

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en mail med yderligere oplysninger. Alle tilmeldte modtager praktiske oplysninger inden konferencen.

Priser for deltagelse i årskonferencen

Medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv:800,- kr.
Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter:         1000,- kr.
Studerende:400,- kr.

Ved tilmelding til årsmødet er det muligt at få 150,- kr. i rabat på Tidsskrift for Arbejdsliv (gælder ikke eksisterende medlemmer).

Årsabonnement på Tidsskrift for Arbejdsliv inkl. medlemskab af CSA (inkl. rabat):

Personligt abonnement345,- kr.(1.145 kr. inkl. konference)
Studenterabonnement105,- kr. (505 kr. inkl. konference)
Institutionsabonnement575,- kr. (1.375 kr. inkl. konference)
Digitalt abonnement250,- kr. (1.050 kr. inkl. konference)

Spørgsmål vedrørende tilmelding eller betaling sendes til info@arbejdsliv.org

Har du andre spørgsmål til konferencen, er du også velkommen til at kontakte Jeppe Lykke Møller på jlm@nfa.dk eller Nana Vaaben på nava@kp.dk.